fff
Date Posted: 24.05.2022

hSPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā, 2022.gada 8.aprīlī
Rīgasapgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijašādāsastāvā:
tiesnesereferente Olita Blūmfelde,
tiesnese Mairita Šķendere,
tiesneseIneta Ozola,
rakstveida procesāizskatīja vienkāršotās procedūras lietu /nosaukums A/ prasībā pret /nosaukums B/par naudas piedziņu sakarāar /nosaukums B/
apelācijas sūdzību par Rīgas rajonatiesas 2021.gada 20.oktobraspriedumu
Aprakstošā daļa
[1] /nosaukums A/ (turpmāk arī – prasītāja) 2020.gada 16.novembrīcēlusi prasību vienkāršotās procedūras lietā pret /nosaukums B/ (turpmāk arī
– atbildētāja) par naudas piedziņu.
Prasības pieteikums satur šādusargumentus.
[1.1] /pers. A/, /pers. B/ un viņu bērniem/pers. C/ un /pers. D/(turpmāk arī – pasažieri) bija paredzēts lidojums no Lisabonas (Portugāle) uz Rīgu
caur Kopenhāgenu (Dānijas Karaliste). Lidojums Nr.BT136 no Kopenhāgenas uz Rīgu bija plānots 2019.gada 6.oktobrī, bet tika aizkavēts uz vairāk
nekā trimstundām, kā rezultātā pasažieri izlidoja ar būtisku aizkavējumu, proti, lidojums pulksten 14:45 ar ierašanās laiku pulksten 17:20 tika atcelts,
savukārt lidojums no Kopenhāgenas uzRīgu notika pulksten 19:44.
Prasībā norādīts, ka pasažieriem netika izskaidrots lidojuma aizkavēšanās iemesls, kā arī pirms lidojuma netika paziņots, ka tas varētu būt
aizkavēts.
[1.2] Pasažieri ar 2019.gada 19.oktobra un 20.oktobra cesijas aktiem cedēja prasītājai savas tiesības pieprasīt kompensāciju par lidojuma
atcelšanu un tā turpmāku būtisku kavēšanu pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz
kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriemsakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ
Regulu (EEK) Nr.295/91, noteikumiem.
[1.3] Prasītāja norāda, ka 2020.gada 28.janvārī vērsās pie atbildētājas ar kompensācijas prasību, bet atbildētāja uz to neatbildēja un
kompensācijas samaksu neveica.
[1.4] Prasītāja lūdztiesu piedzīt no atbildētājas kompensāciju 1600,00 euro par pasažieru /pers. A/, /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ 2019.gada
6.oktobralidojuma BT136 no Kopenhāgenas uz Rīgu atcelšanu, valsts nodevu 240,00 euro, ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 5,37 euro,
izdevumuszvērinātaadvokāta palīdzības samaksai 480,00 euro un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus (tulkošanas izdevumus) 120,00 euro.
Prasība pamatota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par
kompensāciju un atbalstu pasažieriemsakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr.295/91
5.panta pirmās daļasc)apakšpunktu un 7.panta pirmās daļas b)apakšpunktu, Civillikuma 1402.pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.
1 panta
pirmo daļu un desmitās daļas 4.punktu, likuma“Paraviāciju” 102.panta pirmo daļu, 109.panta pirmo un otro daļu un 110.panta otro daļu.
[2] Tiesā 2020.gada 28.decembrīsaņemtiatbildētājas paskaidrojumi, norādot, ka prasība nav pamatota un ir noraidāma(lietas 57.-64.lapa).
[2.1] Atbildētāja norāda, ka neviens no pasažieriem personīgi nav īstenojis savas Regulā paredzētās tiesības un nav vērsies par kompensācijas
izmaksu. Prasītāja pie atbildētājas ir vērsusies 2019.gada 21.oktobrī un 2020.gada 28.janvārī, bet, neskatoties uz atbildētājas lūgumu, neiesniedza
pasažieru parakstītu pilnvaru. Atbildētāja norāda, ka pēc šādu dokumentu saņemšanas tā pārskaitītu pieprasīto kompensāciju uz prasītājas kā pasažieru
pārstāvja kontu, vaiarī pilnvaras neiesniegšanas gadījumā uz pasažieriempiederošu kontu. Turklāt pasažieri kompensācijas saņemšanai var vērsties pie
atbildētājasarī personīgi.
[2.2] Atbildētājas ieskatā, iesniedzot prasības pieteikumu, prasītāja nedarbojās kā pasažieru pilnvarota pārstāve, bet gan kā cesionārs – izrietoši
atbildētāja uzskata par neiespējamu veikt pasažieriempersonīgi pienākošās kompensācijas izmaksu prasītajai kācesionāram.
[2.3] Lūdztiesu izbeigt tiesvedību lietā, jo prasītājai nav prasības tiesību, vaiarīatstāt lietu bezizskatīšanas, jo prasītāja pirms vēršanās tiesā nav
veikusilikumā noteiktos pasākumus, lai noregulētu strīdu aratbildētāju.
[3] Ar Rīgas rajona tiesas 2021.gada 20.oktobraspriedumu /nosaukums A/prasība pret /nosaukums B/par naudas piedziņu apmierināta. No
/nosaukums B/ par labu /nosaukums A/piedzīta kompensācija 1600,00 euro, tiesāšanās izdevumi 601,95 euro, ko veido valsts nodeva 240,00 euro, ar
lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 1,95 euro, izdevumi advokāta palīdzības samaksai 240,00 euro un ar rakstveida pierādījumu iegūšanu saistītie
izdevumi 120,00 euro. Noteiktas /nosaukums A/ tiesības par laiku līdzsprieduma izpildei(izsoles dienai) saņemt no /nosaukums B/, likumiskos 6 (sešus)
procentus gadā no neatmaksātās kompensācijas summas 1600,00 euro, ņemot vērā nosacījumu, ka procentu pieaugums apstājas, sasniedzot
pamatkapitālalielumu. Noraidīts /nosaukums A/lūgums daļā parar lietas vešanu saistīto izdevumu advokāta palīdzībai 240,00 euro piedziņu (lietas 153.-
160.lapa).
Spriedums satur šādus motīvus.
[3.1] Lietā nav apstrīdēts, ka/pers. A/, /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ ir iegādājušiesaviobiļetes lidojumiemar maršrutu no Lisabonas (Portugāle)
uz Rīgu (Latvija) caur Kopenhāgenu (Dānijas Karaliste). Avioreisa Nr.BT136 Kopenhāgena (Dānijas Karaliste) – Rīga (Latvija) izlidošanas laiks bija
noteikts 2019.gada 6.oktobrī pulksten 14:45. Tāpat lietā nav apstrīdēts, ka avioreiss Nr.BT136 Kopenhāgena (Dānijas Karaliste) – Rīga (Latvija) tika
77.93.3.85 24.05.2022. 21:16 Anonīms sistēmas lietotājs
atcelts un nākamaisavioreiss Nr.BT140 notika 2019.gada 6.oktobrī pulksten 19:44.
[3.2] Tiesa secinājusi, kaatbildētāja nav apstrīdējusisavu pienākumu izmaksāt pasažieriemRegulas 7.panta pirmās daļas b) apakšpunktā noteikto
kompensāciju, betapstrīd pienākumu izmaksātšo kompensāciju prasītājai kā pasažieru /pers. A/, /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/cesionārei.
[3.3] Lietāiesniegts 2019.gada 19.oktobracesijas akts, kas noslēgts starp /pers. B/ un /nosaukums A/, kā arī 2019.gada 20.oktobracesijas akts,
kas noslēgts starp /pers. A/ pašas un bērnu /pers. C/ un /pers. D/ vārdā un /nosaukums A/. Ar minētajiemcesijas aktiempasažieri nodevuši /nosaukums
A/visas tiesības uz prasību celšanu pret pārvadātāju un jebkura veida labumu saņemšanu no pārvadātāja saistībā ar viņiem likumiski pienākošos
kompensāciju par atteikumu iekāpt lidmašīnā, atceltu vai aizkavētu lidojumu. Tāpat cesijas aktos pasažieri un /nosaukums A/vienojušies, ka atlīdzības
summa par parāda prasības tiesību nodošanu tiek samaksāta pasažieriempiecpadsmit darba dienu laikā no brīža, kad /nosaukums A/saņēmusi parāda
summas maksājumu no pārvadātāja.
[3.4] Tiesa atzinusi par nepamatotu atbildētājas iebildumu, ka Regulas 7.panta pirmajā daļā noteiktās pasažieru tiesības uz kompensāciju ir
uzskatāmas par pasažiera personīgajāmtiesībām, kuru cedēšana nav pieļaujama, jo tad netiek sasniegts kompensācijas mērķis.
Tiesa tieši pretējiatzinusi, ka par cesijas priekšmetu var būt Regulā noteiktā kompensācija, jo nav pamata uzskatīt, ka starp prasījumu un atceltā
lidojuma pasažieriempastāvētu tik nesaraujama saikne, ka cesijas rezultātā pilnīgi mainītos pati saistības būtība vai kompensācijas maksāšanas jēga, to
nododot citai personai. Nav arī nekāda pamata uzskatīt, ka ar labprātīgi noslēgtu cesijas līgumu jebkādā veidā tiktu ierobežotas Regulā noteiktās
pasažieru tiesības uz kompensācijas saņemšanu, jo, kā redzams no 2019.gada 19.oktobra un 2019.gada 20.oktobracesijas aktiem, prasītāja un
pasažieriir vienojušies paratlīdzības summu par parāda prasības tiesību nodošanu.
[3.5] Tāpat tiesa atzinusi par nepamatotu atbildētājas iebildumu, ka cesija veikta prettiesiski un uzskatāma par spēkā neesošu arī saskaņā ar
/noteikumi/ 17.3.punktu, kur noteikts, ka pasažieri piekrīt, ka jebkuru no 17.1.punktā minētajiemprasījumiem, tajā skaitā prasījumus par 15.1.2.punktā
norādītajos normatīvajos aktos paredzēto noteikumu izpildi, bez iepriekšējas /nosaukums B/ rakstiskas piekrišanas ir aizliegts cedēt jebkurai trešajai
personai, pat jašī personair veikusi pasažiera biļetesapmaksu.
Tiesa norādījusi, ka, ievērojot Civillikuma 1801.pantā noteikto, šāds iebildums ir nepamatots. Turklāt pasažieri, iegādājoties aviobiļetes, uzskatāmi
par patērētājiemPatērētāju tiesību aizsardzības likumaizpratnē, kura 5.panta otrās daļas 2.punkts noteic, kalīguma noteikumiir pretrunāar līgumslēdzēju
pušu tiesiskās vienlīdzības principu, jatieierobežo patērētājatiesības slēgt līgumusar trešajāmpersonām. Izrietošitiesa nav saskatījusileģitīmumērķitādu
noteikumu piemērošanai, kas liedz pasažieriemizmantot Civillikuma 1801.pantā noteiktās tiesības noslēgtcesijas līgumu, neprasot parādnieka piekrišanu.
[4] Par Rīgas rajona tiesas 2021.gada 20.oktobraspriedumu atbildētāja iesniegusi apelācijas sūdzību, pārsūdzot to pilnā apjomā(lietas 164.-
168.lapa).
Apelācijas sūdzībasatur šādusargumentus.
[4.1] Atbildētāja norāda, katiesa kļūdainiatzinusi, ka pasažieru prasījumu cesija ir tiesiska – atbildētājas ieskatā no Regulas izrietošie prasījumi ir
cieši saistīti ar pasažieri un līdz ar to nav cedējami. Turklāt /nosaukums B/un pasažieri, ievērojot /noteikumi/, ir vienojušies par no Regulas izrietošo
prasījumu cedēšanas nepieļaujamību.
[4.2] Tiesa nepamatoti norādījusi, ka cesijas akti nav tikuši apstrīdēti. Atbildētāja norāda, ka tai līdz tiesvedības uzsākšanas brīdim nav bijis
pienākums vai nepieciešamība celt iebildumus par cesijas aktiem, ievērojot to, ka atbildētāja jau kopš saziņas sākuma informējusi prasītāju par savām
šaubāmattiecībā uz pilnvarojumu un cesijasaktu juridisko spēku.
[4.3] Atbildētājas ieskatā tiesa lietas izspriešanā kļūdaini piemērojusi Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un /noteikumi/ 17.punktu par spēkā
neesošu.
[4.4] Prasītāja pirms prasības celšanas tiesā nav veikusi likumā noteiktos pasākumus, lai noregulētu strīdu ar atbildētāju, un nav iesniegusi
pretenziju pārvadātājam.
[4.5] Lūdztiesu atcelt Rīgas rajonatiesas 2021.gada 17.novembraspriedumu, izskatīt lietu pēc būtības, prasību noraidot. Tāpat lūdz no prasītājas
piedzīt tiesāšanās izdevumus, tostarp, valsts nodevu 240 euro un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.
Apelācijas sūdzība pamatotaar Civillikuma 1415., 1592., 1778., 1779. un 1800.pantu.
[5]Ar Rīgasapgabaltiesa Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses 2022.gada 16.februāralēmumu lietā ierosināta apelācijas tiesvedība un, pamatojoties
uz Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 10.panta pirmo daļu, tā nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2022.gada 7.aprīlī(lietas
175.lapa). Tiesas paziņojums par apelācijas sūdzības izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nosūtīts elektroniski 2022.gada 17.februārī
(lietas 176.lapa).
[6] Tiesā 2022.gada 9.martāsaņemti prasītājas paskaidrojumi par apelācijas sūdzību, norādot, ka tā ir nepamatota un noraidāma(lietas 178.-
181.lapa).
[6.1] Prasītāja norāda, ka nepiekrītatbildētājas sniegtajaiRegulas interpretācijai par kompensācijas mērķi un to, ka gadījumā, ja pasažieri izmanto
prasītājas palīdzību, kompensācijas mērķis netiek sasniegts. Tieši pretēji – prasītājas ieskatā tās sniegtā palīdzība pasažieriem veicina Regulas mērķu
sasniegšanu un atvieglo sarežģīto un smagnējo strīdu risināšanu, kāda pastāv aviācijas nozarē.
[6.2] Lūdztiesu noraidītapelācijas sūdzību, atstāt spēkā Rīgas rajonatiesas 2021.gada 20.oktobraspriedumu un piedzīt no atbildētājas izdevumus
advokāta palīdzības samaksai 480,00 euro.
Motīvu daļa
[7] Pārbaudījusi lietas materiālus, izvērtējusi apelācijas sūdzības argumentus, Civillietu tiesas kolēģija atzīst, ka
atbildētājas apelācijas sūdzība nav pamatota un ir noraidāma, savukārt prasītājas prasība apmierināma pilnībā.
[8] Saskaņā ar Civilprocesa likuma 426.panta pirmo daļu apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības sakarā ar
apelācijas sūdzību (..) tādā apjomā, kā lūgts šajā sūdzībā.
Atbildētāja pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzējusi pilnībā, līdzar to apelācijas instances tiesalietu skata pēc būtības.
[9] Civilprocesa likuma 432.panta piektajā daļā noteikts, ja, izskatot lietu, tiesa atzīst, ka zemākas instances tiesas spriedumā ietvertais
pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tāsprieduma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai. Šādā
gadījumāšālikuma 193.panta piektajā daļā noteiktosapsvērumus spriedumā motīvu daļā var nenorādīt.
77.93.3.85 24.05.2022. 21:16 Anonīms sistēmas lietotājs
Civillietu tiesas kolēģija pievienojas Rīgas rajona tiesas 2021.gada 20.oktobrasprieduma motivācijai un atzīst, ka pirmās instances tiesa ir pareizi
konstatējusi lietas faktiskos apstākļus un devusi tiempareizu juridisko novērtējumu, kā arī objektīvi novērtējusi iesniegtos pierādījumus, tādēļatzīst šajā
spriedumāietverto pamatojumu par pareizu un pilnībā pietiekamu, to neatkārtojot.
[10] Civilprocesa likuma 430.panta trešā daļa noteic, ka fakti, kas konstatēti pirmās instances tiesā, apelācijas instances
tiesā nav jāpārbauda, ja tie nav apstrīdētiapelācijas sūdzībā.
[10.1] Lietā nav strīda par faktiskiemapstākļiem, kas norādītisprieduma 3.1. punktā.
[10.2] Starp pusēmir strīds paratbildētājas pienākumu izmaksātcesionāramEiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulā(EK)
Nr.261/2004 paredzēto kompensāciju par lidojuma atcelšanu, jo atbildētājas ieskatā pasažieru tiesības uz kompensāciju nevar būt par cesijas
priekšmetu atbilstoši Civillikuma 1799.panta 2.punktam, kas noteic, ka par cesijas priekšmetu nevar būt prasījumi, kuru saturs ar to izpildījumu kādai
citai personai, bet nevis kreditoram, pilnīgi pārgrozītos.
[11] Izvērtējot apelācijas sūdzībā ietvertos argumentus, Civillietu tiesas kolēģija atzīst, ka tie ir nepamatoti turpmāk
norādīto apsvērumu dēļ.
[11.1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu
kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr.295/91, 5.panta pirmās daļas c ) apakšpunkts noteic, ja atceļ lidojumu,
attiecīgajiem pasažieriem ir tiesības saskaņā ar 7.pantu no apkalpojošā gaisa pārvadātāja saņemt kompensāciju (..). Savukārt
Regulas 7.panta pirmās daļas b ) apakšpunkts noteic, ja ir izdarīta atsauce uz šo pantu, pasažieri saņem kompensāciju
400,00 euro apmērā par visiem lidojumiem Kopienas iekšienē vairāk nekā 1500 kilometru attālumā un par visiem citiem
lidojumiem 1500 līdz 3500 kilometru attālumā. Nosakot attālumu, ņem vērā pēdējo galamērķi, kurā iekāpšanas atteikums vai
lidojuma atcelšana ir par iemeslu tam, ka pasažieris ielido ar kavēšanos pēc paredzētā laika.
[11.2] Saskaņāar Regulas 3.panta 5.punktu par tajā paredzēto pienākumu izpildi vienmēr iratbildīgsapkalpojošais gaisa pārvadātājs.
[11.3] Vērtējot Regulas 7.panta pirmās daļas saturu, primāri jāvadās no tās mērķa paaugstināt pasažieru aizsardzības standartus, lai pastiprinātu
pasažieru tiesības un nodrošinātu, ka gaisa pārvadātājistrādāliberalizētātirgū atbilstīgisaskaņotiemnosacījumiem(sk. Regulas 4. apsvērumu). Līdzar to
Regula ir vērsta uzto, laitūlītējā veidā atlīdzinātu kaitējumu (sk. Ģenerāladvokāta 2005.gada 8.septembra secinājumu Eiropas Savienības Tiesas
lietā C-344/04 52.punktu, Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 19.novembra sprieduma apvienotajās lietās C-402/07 un C-432/07
51.punktu).
[11.4] Regulair vērsta uzto, lai nodrošinātu augstalīmeņa pasažieru aizsardzību neatkarīgi no tā, vaitiemiratteiktaiekāpšana vai lidojums iratcelts
vai kavējas, jo visiemšiempasažieriemir radītas līdzīgi nopietnas problēmas un sarežģījumi(sk. Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 19.novembra
sprieduma apvienotajās lietās C-402/07 un C-432/07 44.punktu).
[11.5] Eiropas Savienības Tiesas apsvērumi apstiprina, ka tiesība uz kompensāciju paredz visu pasažieru tiesību aizsardzību sagādāto neērtību
kompensēšanai. Izrietoši uz izskatāmo gadījumu attiecināmas tiesības uz kompensācijas saņemšanu un to apmēru, kas paredzētas Regulas 7.panta
1.punkta b)apakšpunktā.
[11.6] Atbildētāja kompensācijasapmēru nav apstrīdējusi.
[12] Interpretējot Regulas 7.panta pirmajā daļā noteikto,atbildētājaapelācijas sūdzībāiebildusicesionāratiesībāmuz kompensāciju, jo uzskata, ka
tās ir pasažieru personīgās tiesības, kuru cedēšana nav pieļaujama.
[12.1] Civillietu tiesas kolēģija uzskata par nepamatotu atbildētājas iebildumu cesijai un atzīst, ka par cesijas priekšmetu var būt Regulas 7.panta
pirmajā daļā noteiktā kompensācija, jo nav pamata uzskatam, ka starp prasījumu un atceltā lidojuma pasažieriempastāvētu tik nesaraujama saikne, ka
cesijas rezultātā pilnīgimainītos patisaistības būtība vai kompensācijas maksāšanas jēga, to nododotcitai personai.
[12.2] Civillietu tiesas kolēģija pievienojas pirmās instances viedoklim un uzskata, ka nav pamatotsapelācijas sūdzības arguments, ka ar labprātīgi
noslēgtu cesijas līgumu jebkādā veidā tiktu ierobežotas Regulā noteiktās pasažieru tiesības uz kompensācijas saņemšanu. No 2019.gada 19.oktobra un
2019.gada 20.oktobracesijas aktiem redzams, ka prasītāja un pasažieri ir vienojušies par atlīdzības summu par parāda prasības tiesību nodošanu.
Nevienatiesību norma neliedz pasažieriemcedēt savus prasījumus pret pārvadātāju, cesijas līgumiir noslēgtilabprātīgi, turklāt jāņemvērāieguvumi, ko ar
šādu prasījumu cesiju gūst pasažieri, proti, cedējot prasījumus par kompensācijas piedziņu, pasažieri tiek atbrīvoti no nepieciešamības tiesāties ar
pārvadātāju, kas var radīt papildus apgrūtinājumus un izdevumus. [12.3] Tāpat par nepamatotu uzskatāms atbildētājas apelācijas sūdzības
arguments, ka cesija veikta prettiesiski un ir uzskatāma par spēkā neesošu arīsaskaņā ar /noteikumi/ 17.3.punktu, kur noteikts, ka pasažieri piekrīt, ka
jebkuru no 17.1.punktā minētajiem prasījumiem, t.sk., prasījumus par 15.1.2.punktā norādītajos normatīvajos aktos paredzēto noteikumu izpildi, bez
iepriekšējas /nosaukums B/ rakstiskas piekrišanas ir aizliegts cedēt jebkurai trešajai personai, pat ja šī persona ir veikusi pasažiera biļetes apmaksu.
Tiesas kolēģija minēto iebildumu uzskata par nepamatotu, ņemot vērā Civillikuma 1801.pantā noteikto, ka(..) parādnieka piekrišana, pret kuru prasījums
vērsts, nav vajadzīga, un cesijair spēkā, pat ja viņš neko par to nezina.
[13] Vērtējot atbildētājas apelācijas sūdzības argumentu, ka prasītāja pirms prasības celšanas tiesā nav veikusi likumā noteiktos pasākumus, lai
noregulētu strīdu aratbildētāju, un nav iesniegusi pretenzija pārvadātājam, tiesas kolēģijaatzīst, katas neatbilst faktiskajiemapstākļiem.
[13.1] Kārtību, kādā pasažieri var īstenot Regulas Nr.261/2004 7.pantā piešķirtās tiesības saņemt kompensāciju, regulēlikuma“Paraviāciju” 109.
un 110.pants, kas ir speciālā tiesību norma un kas noteic procesuālo kārtību, tostarp termiņus pasažieru pretenziju iesniegšanai pārvadātājamsakarā ar
lidojuma kavēšanos.
Likuma “Par aviāciju” 109.panta pirmā daļa noteic, ka prasība pret pārvadātāju saskaņā ar šā likuma 98.-100., 102. un 106.panta noteikumiem
ceļama(..) tiesā ne vēlāk kā divu gadu laikā no dienas, kad gaisa kuģis ieradies galapunktā (..). Šā panta otrā daļa noteic, ka prasību pret pārvadātāju
sakarā ar (..) iekāpšanas atteikumu, lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulu
(EK) Nr.261/200 (..) varcelt tikai pēcrakstveida pretenzijas pieteikšanas saskaņāar šālikuma 110.panta noteikumiem. Savukārt likuma 110.panta otrā
daļa noteic, ka pretenzija pārvadātājamiesniedzamasešumēnešu laikā no lidojuma dienas vai dienas, kurālidojums bija paredzēts.
[13.2] No lietas materiāliem redzams, ka prasītāja, atsaucoties uz prasījumu cesiju, pretenziju par kompensācijas 1600,00 euro izmaksāšanu
atbildētājaiiesniedza 2020.gada 28.janvārī, tādējādi ievērojot termiņu pretenzijas iesniegšanai(lietas 26.-29.lapa). Atbildētāja šo faktu nav apstrīdējusi,
savukārt atbildētājas norādei uz pilnvarojuma neesamību, kā to jau norādījusi pirmās instances tiesa, nav tiesiskas nozīmes, jo prasītāja, iesniedzot
77.93.3.85 24.05.2022. 21:16 Anonīms sistēmas lietotājs
pretenziju, rīkojās kācesionārs nevis kā pasažieru pilnvarots pārstāvis.
[13.2] Ievērojot norādīto, tiesas kolēģija atzīst, ka nav pamata piemērot Civilprocesa likuma 219.panta pirmās daļas 1.punkta noteikumus, jo
prasītājair ievērojusi likuma“Paraviāciju” 110.panta otrās daļas noteikumus par pretenzijas iesniegšanu pārvadātājam, un nekādacitalietas iepriekšējās
ārpustiesas izskatīšanas kārtība normatīvajos aktos nav paredzēta, tādējādi no atbildētājas prasītājas labā piedzenama kompensācija 1600,00 euro (4
pasažieri x 400,00 euro).
[14] Civillietu tiesas kolēģijaatzīst, kaatbildētāja apelācijas sūdzībā nepamatotiatsaukusies uz Senāta 2012.gada 25.aprīļalēmumu lietā Nr.SPC1/2012, jo tajā norādītielietasapstākļi būtiskiatšķiras no izskatāmās lietas.
[15] Saskaņāar Civilprocesa likuma 195.pantu prasītājaiatzīstamas tiesības par laiku līdzsprieduma izpildei (izsoles dienai) saņemt no atbildētāja,
likumiskos 6 (sešus) procentus gadā no pamatparādasummas.
[16] Civillietu tiesas kolēģijasatzīst, ka pirmās instances tiesa, izskatot prasību, noskaidrojusi lietas faktiskosapstākļus, analizējusi pierādījumus, kā
arī devusi konstatēto faktisko lietas apstākļu juridisko kvalifikāciju. Apelācijas instances tiesā apelācijas sūdzībā norādītie iebildumi nav guvuši
apstiprinājumu, līdzar to apelācijas sūdzībaatzīstama par nepamatotiiesniegtu, bet pirmās instances tiesas spriedumsatstājams negrozīts.
[17] Civilprocesa likuma 41.panta pirmā daļa noteic, ka pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos
tiesas izdevumus. Izrietoši no atbildētājas prasītājas labā piedzenama tās samaksātā valsts nodeva par prasības celšanu 240,00 euro (lietas 8.lapa) un
lietāizveidojušiesar tās izskatīšanu saistītieizdevumi 1,95 euro (lietas 2.lapa).
[17.1] Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunkts noteic, ka atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai
prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa nepārsniedz 8500,00 euro atlīdzināmi to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 30
procentiemno prasījumu apmierinātās daļas.
[17.2] Lietas materiālos atrodas zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” 2020.gada 19.februāra Rēķins Nr.SP0400 par juridisko
pakalpojumu sniegšanu 580,80 euro (lietas 34.lapa).
[17.3] Tā kā civillieta pēc būtības izskatīta gan pirmās instances tiesā, gan apelācijas instances tiesā un prasība apmierināta pilnībā, t.i., par summu
1600,00 euro, no atbildētājas prasītājas labā piedzenami izdevumiadvokāta palīdzības samaksai to maksimālajā pieļaujamajā apmērā, t.i., 480,00 euro
(3%*1600).
[17.4] Tāpat, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 3.punktu, no atbildētājas prasītājas labā piedzenami izdevumisakarā ar
rakstveida pierādījumu iegūšanu – dokumentu tulkošanu 120,00 euro (lietas 36.lapa).
[18] Civilprocesa likuma 204.
1 pants noteic, ka taisotspriedumu par naudas summas piedziņu, par personu un mantas izlikšanu no telpāmun par
tiesāšanās izdevumu piedziņu, tiesa nosaka termiņu sprieduma labprātīgai izpildei. Civillietu tiesas kolēģija nosaka prasītājai 10 dienu termiņu sprieduma
labprātīgaiizpildei.
Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uzCivilprocesalikuma 8., 41. panta pirmo daļu, 97., 193., 204.1, 430., 432.,
434. pantu, Civillietu tiesas kolēģija
n o s p r i e d a
apmierināt /nosaukums B/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, prasību par naudas piedziņu pret /nosaukums B/, reģistrācijas numurs
/reģistrācijas numurs/, pilnībā.
Piedzīt no /nosaukums B/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, par labu /nosaukums A/ reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/,
kompensāciju 1600,00 euro.
Piedzīt no /nosaukums B/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, par labu /nosaukums A/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/,
tiesāšanās izdevumus 841,95 euro, ko veido valsts nodeva 240,00 euro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 1,95 euro, izdevumiadvokāta palīdzības
samaksai 480,00 euro un ar rakstveida pierādījumu iegūšanu saistītieizdevumi 120,00 euro.
Noteikt /nosaukums A/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei (izsoles dienai) saņemt no /nosaukums
B/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, likumiskos 6 (sešus) procentus gadā no neatmaksātās kompensācijas summas 1600,00 euro, ņemot vērā
nosacījumu, ka procentu pieaugumsapstājas, sasniedzot pamatkapitālalielumu.
Samaksa/nosaukums A/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veicama – /bankas konta numurs/.
Noteikt /nosaukums B/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, termiņu sprieduma labprātīgai izpildei 10 (desmit) dienas no sprieduma spēkā
stāšanās dienas.
Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkātāsastādīšanas dienā.
Spriedums sastādīts un pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 8.aprīlī.
Tiesnese Olita Blūmfelde
Tiesnese Mairita Šķendere
Tiesnese Ineta Ozola
Dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša
elektroniskā paraksta un tālaikazīmoga datu